Etični kodeks

Etični kodeks: načela, na katerih temeljijo naša dejanja.

mani soci

Blizu smo posameznikom in podjetjem – dedičem tradicije, ki je vedno bila dejavnik razvoja...

Blizu smo posameznikom in podjetjem – dedičem tradicije, ki je vedno bila dejavnik razvoja...

Želimo poslovati v skladu z našo tradicijo in spoštovati sebe in svojo zgodovino. Po novem pa to počnemo skupinsko in lahko računamo na moč, ki izhaja iz pripadanja bančni skupini.

 

 

Naš cilj je spodbujati moralno, kulturno in gospodarsko rast naših članov in prostora, v katerem delujemo, ter prispevati k trajni blaginji, ki se bo s trajnostnim vedenjem prenesla na zanamce.

 

 

Z etičnim kodeksom želimo navdihniti in usmerjati vedenje naših deležnikov. Kodeks opredeljuje vrednote, načela, dolžnosti, pravice in odgovornosti naše skupine, njenih predstavnikov in zaposlenih. Obenem so z njim določeni naši referenčni standardi in pravila obnašanja.

 

Zaposleni

Skrbimo za svoje zaposlene, saj smo prepričani, da je zdravo delovno okolje, ki temelji na posluhu in dialogu, temeljni pogoj za odgovorno vodenje vsakega podjetja.

Člani

Naš cilj je dati prednost svojim članom pri poslovanju in storitvah banke. Obenem si prizadevamo izboljšati moralne, kulturne in ekonomske pogoje ter spodbujati sodelovanje in ozaveščenost o pomenu varčevanja in pokojnine, pa tudi socialne kohezije ter odgovorne in trajnoste rasti prostora, v katerem delujemo.

Stranke

Naše ravnanje do strank temelji na načelih preglednosti, poštenosti, zanesljivosti, odgovornosti in kakovosti. Naše poslanstvo je popolno zadovoljstvo strank.

Dobavitelji

V odnosih z dobavitelji se ravnamo po načelih preglednosti, neodvisnosti in konkurenčnosti.

Javna uprava in nadzorni organi

V odnosih z javno upravo in nadzornimi organi dejansko in tudi formalno upoštevamo veljavne določbe, ne da bi na katerikoli način ogrozili integritete in ugleda skupine.

Lokalna skupnost

Razmerje s skupnostjo, v sklopu katerega delujemo, je celovito in trajno. Vzajemnost in lokalizem, ki sta tipična za zadružne banke, sta jamstvo za integracijo s skupnostjo, ki nastopa tako v vlogi družbenika kot v vlogi komitenta, s čimer konkretno uresničujemo svojo družbeno vlogo.

Okolje

Spoštovanje in zaščita okolja sta temeljna elementa naše strategije in poslanstva. Nenehno se zavzemamo za sprejemanje vseh ukrepov, potrebnih za zmanjšanje učinka našega delovanja in za ozaveščanje o okoljskih vprašanjih.

Naložljivi dokumenti

Sklep o sprejetju etičnega kodeksa je banka sprejela 3. 6. 2021