Sistem za prijavo nepravilnosti ali t. i. žvižganje (whistleblowing)

Podjetje ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica Zadruga - ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Soc. Coop. je sprejelo interni sistem, ki omogoča poročanje o domnevnih kršitvah nacionalne in evropske regulative ter modela za organizacijo in upravljanje, sprejetega v skladu z zakonsko uredbo št. 231/2001.

 

 

Kdo lahko poda prijavo?

 

Prijavo lahko predložijo:

 • zaposleni (ta možnost je priznana tudi: 1) ko pravno razmerje še ni nastalo, če so bili podatki o kršitvah pridobljeni v postopku izbire ali v drugih predpogodbenih fazah ali med poskusnim delom/pripravništvom; 2) po prenehanju pravnega razmerja, če so bili podatki o kršitvah pridobljeni med samim razmerjem) in samozaposleni;
 • nosilci pogodbenih razmerij po 409. členu civ. zak. (npr. agenti) in čl. 2 zakonske uredbe št. 81/15 (sodelovanje na podlagi naročila);
 • delavci ali sodelavci, ki dobavljajo blago in storitve ali izvajajo delovne naloge za tretje osebe;
 • strokovni sodelavci in svetovalci;
 • prostovoljni delavci in pripravniki (tako plačani kot neplačani);
 • delničarji/člani (fizične osebe);
 • osebe z upravnimi, nadzornimi, revizorskimi ali zastopniškimi zadolžitvami.

 

Za namen poročanja je treba zgoraj navedena razmerja vzdrževati s podjetjem ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica Zadruga - ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Soc. Coop.

 

 

Kako predložiti prijavo?

 

Podjetje je zagotovilo kanal za poročanje, ki zagotavlja zaupnost identitete prijavitelja z uporabo informacijske tehnologije.

 

Platforma omogoča poročanje tako v pisni kot v ustni obliki.

 

Dostop do platforme za vnos prijav je mogoč preko spodnjih povezav:

Uporabnikom je na voljo tudi priročnik za pravilno uporabo platforme.

 

V kolikor to zahteva zakon, mora prijava omogočati identifikacijo prijavitelja in mora vsebovati podroben opis dejstev in ravnanj, ki so v nasprotju z zakonom. Če je to mogoče, mora tudi navajati dokumente, prekršena pravila in druge informacije, koristne za preučitev primera. Prijavitelj je dolžan izjaviti, ali je s prijavo povezan kak osebni interes.

 

Kanal ne omogoča oddaje reklamacij in prijav osebne narave.

 

Pridobljene podatke bomo obravnavali na najbolj skrben in zaupen način.

 

Osebne podatke in informacije, ki jih pridobi zavod, ki prejme prijavo, bo le-ta obravnaval v skladu z zakonom in v svojstvu upravljavca podatkov. Podatki se hranijo za dobo največ 5 let po končanem postopku.

 

 

Zunanji kanali poročanja

 

Prijavitelje se prednostno spodbuja k uporabi notranjih kanalov, pod določenimi pogoji pa lahko prijavo podajo tudi neposredno pristojnim organom.

 

Če je ob predložitvi izpolnjen eden od naslednjih pogojev, lahko v Italiji predložite zunanjo prijavo tudi nacionalnemu protikorupcijskemu organu ANAC:

 • za delovno okolje ni predvidena obvezna aktivacija notranjega kanala, le-ta še ni aktiven ali, četudi je bil aktiviran, ni v skladu s predpisi;
 • je že podal interno prijavo, ta pa ni bila učinkovita, pri čemer se za učinek smatra preučitev prijave s strani osebe, ki upravlja kanal poročanja, preverjanje prijavljenih dejstev, preiskovanje in morebitno ukrepanje;
 • obstaja utemeljen razlog, da interna prijava ne bi bila enako učinkovita ali da lahko prijavitelj tvega povračilne ukrepe;
 • obstaja utemeljen razlog, da lahko kršitev pomeni skorajšnjo ali očitno nevarnost za javni interes.

 

Prijavitelj se lahko obrne tudi na protikorupcijski organ ANAC in poroča o kakršnih koli povračilnih ukrepih, katerih je bil žrtev po prijavi.

 

Zunanja poročila protikorupcijskemu organu ANAC se lahko predložijo na način, opisan na spletni strani zavoda.