Trajnost v sektorju finančnih storitev

Informacije o trajnostnih vidikih naložbenih storitev

 1. Uvodno pojasnilo

Marca 2018 je Evropska komisija objavila akcijski načrt za trajnostno finančno poslovanje, s katerim uresničuje Pariški sporazum o podnebnih spremembah in Agendo Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030, in v kateri opredeljuje strategijo in ukrepe, ki jih je treba sprejeti za vzpostavitev finančnega sistema, sposobnega spodbujati trajnosten razvoj z gospodarskega, socialnega in okoljskega vidika. Akcijski načrt opredeljuje naslednje cilje:

 1. usmerjanje kapitalskih tokov v trajnostne naložbe za dosego trajnostne in vključujoče rasti;
 2. obvladovanje finančnega tveganja, povezanega s podnebnimi spremembami, izčrpavanjem virov, uničevanjem okolja in socialnimi vprašanji;
 3. spodbujanje razkritij in dolgoročne vizije pri gospodarskem in finančnem poslovanju.

 

Načrt vključuje sestavo Uredbe (EU) 2019/2088, ki zadeva poročilo o trajnosti v sektorju finančnih storitev (tako imenovana "SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation ").

 

K ciljem uredbe prištevamo zagotovitev končnim vlagateljem informacij o vključevanju trajnostnih tveganj in negativnih vplivov na trajnostne dejavnike v postopke odločanja udeležencev na finančnem trgu (ponudniki finančnih produktov, kot je upravljanje portfelja) in finančnih svetovalcev (osebe, ki opravljajo svetovanje za investicijske ali zavarovalne storitve).

Določbam SFDR-ja so podrejeni:

 • banke, pridružene skupini Cassa Centrale, ki opravljajo finančno svetovanje v vlogi kreditnih zavodov, ki nudijo svetovanje o naslednjih naložbenih in zavarovalnih produktih:
  • naložbeno-zavarovalni produkti (IBIPs);
  • enote skladov OICVM (vzajemni skladi in družbe SICAV);
  • dopolnilna pokojninska zavarovanja.
 • družba Cassa Centrale, ki je podvržena določbam o akterjih finančnega trga, saj je kreditni zavod, ki nudi storitev upravljanja portfelja.

V skladu z določbami Uredbe SFDR Cassa Centrale in pridružene banke v tem razdelku spletnega mesta razkrivajo informacije o:

 • upoštevanju trajnostnih tveganj v postopkih odločanja, ki zadevajo naložbeno dejavnost, oziroma v okviru naložbenega ali zavarovalnega svetovanja (člen 3 SFDR-ja);
 • vsebinah poročila o postopku skrbnega pregleda v zvezi z negativnimi učinki pri naložbenih odločitvah oziroma pri svetovanju o trajnostnih dejavnikih (člen 4 SFDR-ja);
 • skladnosti politike plačevanja s trajnostnim tveganjem (člen 5 SFDR-ja).

Za lažje razumevanje razkritij iz naslednjih odstavkov so v nadaljevanju podane naslednje definicije, povzete po SFDR-ju:

 • trajnostno tveganje: okoljski, socialni ali upravljavski dogodki ali razmere, ki se lahko pojavijo in ki lahko imajo pomemben - dejanski ali samo potencialen – učinek na vrednost naložbe;
 • dejavniki trajnosti: okoljska, socialna in kadrovska vprašanja, spoštovanje človekovih pravic in vidiki, povezani z bojem proti aktivni in pasivni korupciji;
 • glavni negativni učinki: vpliv naložbenih odločitev in naložbenega svetovanja na dejavnike trajnosti.

 

 1. Vključitev trajnostnega tveganja v naložbene odločitve (čl. 3 SFDR-ja)

Cassa Centrale Banca je za proces odločanja o naložbah sestavila posebno strategijo, katere cilj je vključevanje in spremljanje znatnih trajnostnih tveganj in njihovih pričakovanih učinkov na uspešnost finančnih produktov.

 

Posebej bi podčrtali, da vključevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih trajnostnih tveganj (Environmental, Social, Governance, od tod angleška kratica "ESG") v naložbene odločitve v zvezi z linijami upravljanja premoženja, ki jih strankam ponujajo Cassa Centrale in pridružene banke, omogoča razvoj organskega pristopa k raznim vrstam tveganja (tj. tržno tveganje, kreditno tveganje, likvidnostno tveganje itd.), pri čemer se analizirajo tudi vsi pomembni negativni učinki na donos investicij.

 

Strategija družbe Cassa Centrale Banca vključuje ciljno preučitev trajnostnega tveganja, ki je opredeljena, kot sledi:

 • negativno preverjanje: kvalitativna analiza, ki temelji na izključitvi finančnih instrumentov in izdajateljev, ki ne izpolnjujejo minimalnih trajnostnih meril (na primer proizvajalci kasetnih bomb);
 • pozitivno preverjanje: kvantitativna analiza, ki temelji na izbiri finančnih instrumentov in izdajateljev, ki so okoljsko ali socialno zavedni in ki uporabljajo logiko "najboljšega v svojem razredu" (best in class).

Opisane analize upoštevajo tudi ocene vodilnih specializiranih ponudnikov informacij, ki so razvili lastniške metode ocenjevanja glavnih izdajateljev na trgu.

 

V okviru investicijskega svetovanja in naložbenih zavarovanj Cassa Centrale in pridružene banke preučijo dokumentacijo, ki jo predložijo izdajatelji v zvezi s trajnostnim tveganjem in učinkom le-tega na uspešnost finančnih produktov. Ti podatki, če so dosegljivi, so del gradiva za stranke in vključujejo informacije o okoljskih ali družbenih značilnostih ter o vseh trajnostnih tveganjih, ki jih je ugotovil izdajatelj.

 

 1. Izjava o negativnih vplivih na trajnost (čl. 4 SFDR-ja)

Glede na svojo velikost, naravo in obseg poslovanja ter vrsto finančnih produktov, ki jih ponuja, družba Cassa Centrale Banca preuči glavne negativne učinke na dejavnike trajnosti pri naložbenih odločitvah, povezanih z upravljanjem portfelja.

 

V nadaljevanju razkrivamo "Izjavo o glavnih negativnih učinkih naložbenih odločitev na dejavnike trajnosti", skladno z Delegirano uredbo (EU) 2022/1288.

 

IZJAVA PAI (Principal Adverse Impact)

 

Kar zadeva svetovalno dejavnost, Cassa Centrale in pridružene banke trenutno ne upoštevajo negativnih učinkov, so pa začele preučevati učinke na dejavnike trajnosti naložbenega vedenja strank na podlagi priporočil bank. Trenutno in do nadaljnjega razvoja zakonodaje ni mogoče ustrezno oceniti teh učinkov, tudi zaradi nezadostnih informacij, ki jih nudijo izdajatelji.

 

 1. Plačna politika (čl. 5 SFDR-ja)

Plačna in stimulacijska politika, ki so jo sprejele Cassa Centrale in pridružene banke, je skladna z vključevanjem trajnostnih tveganj in načel in vrednot skupine ter zadružnega namena v poslovodne procese (npr. centralnost osebe pri naložbenih izbirah, spodbujanje gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja lokalne skupnosti). Pri opredelitvi variabilnega dela plače za vse osebje se posebej upošteva:

 • prizadevanje za uskladitev poslovnih reultatov s cilji in vrednotami ter dolgoročno strategijo podjetja;
 • harmonično uskladitev gospodarskih in negospodarskih ciljev (tako kvalitativnih kot količinskih) glede na položaj, ob spoštovanju etičnega kodeksa, ki opredeljuje trajnostna načela, katerih se mora osebje držati tudi pri izbiri naložb (npr. politika o preprečevanju prodaje orožja, protikorupcijska politika, …).

 

Sistem stimulacij za najpomembnejše osebje, ki pripada najvišjemu vodstvu družbe Cassa Centrale, predvideva vključitev kazalnikov ESG med cilje vrednotenja uspešnosti.

 

Poleg tega je skupina stopila na pot posodovitve plačne politike z uvedbo spodbujanja produktov, ki so v skladu s trajnostnimi merili, in vse bolj pregledni predstavitvi trajnostnega tveganja in negativnih učinkov na trajnostne dejavnike pri ponujanju produktov.

 

Za več informacij o vključitvi trajnostnih vidikov v naložbene procese v zvezi z upravljanjem portfelja (člen 10 SFDR-ja) kliknite tukaj.