Regulativa

Nova evropska regulativa o neplačilih

Od 1. januarja 2021 dalje bo skupina Cassa Centrale Banca upoštevala nova evropska pravila o razvrščanju neplačnikov obveznosti, ki izhajajo iz bančnih kreditov (t. i. "default"). Nova pravila Evropskega bančnega organa (EBA) so del regulative, ki jo je sprejela tudi Banka Italije.

 

Nova regulativa, poznana tudi pod nazivom “Nova definicija neplačil”, uvaja strožja merila in pravila. Njen namen je harmonizacija regulativnih določb na ravni skupnosti.

 

Predstavljamo vam glavne novosti, da boste lahko upravljali svoja bančna razmerja na najboljši možen način.

 

POSLEDICE UVEDBE NOVIH PRAVIL

 

Od 1. januarja 2021 kot posledica uvedbe novih pravil je dovolj prekoračitev na tekočem računom nad dovoljenim pragom za posameznike, MSP-je in ostala podjetja, za razvrstitev vseh izpostavljenosti do skupine CCB med slabe kredite, kar otežuje dostop do posojil in izdajo novih kreditov.

 

NOVA PRAVILA

 

V nadaljevanju povzemamo glavne spremembe. Bodite pozorni, da ne boste razvrščeni med slabe kredite zaradi prekoračitve na računu ali manjšega neplačila.

Do decembra 2020

Banka klasificira stranko kot neplačnika, če stranka več kot 90 zaporednih dni zamuja pri plačilu glavnice, obresti ali provizij. Znesek plačila v zamudi mora predstavljati vsaj 5 % celotne izpostavljenosti stranke do banke.

 

Nova pravila

Banka klasificira stranko kot neplačnika, če stranka več kot 90 zaporednih dni zamuja pri plačilu glavnice, obresti ali provizij za znesek, ki presega oba naslednja praga:

 • znesek: 100 EUR za izpostavljenosti maloprodajnih strank (posamezniki in MSP-ji “na drobno”) oziroma 500 EUR za ostale izpostavljenosti;
 • razmerje: 1 % skupne izpostavljenosti stranke do skupine CCB (vključno z bankami in ostalimi storitvenimi podjetji, ki npr. ponujajo lizinge ali potrošniške kredite).

Do decembra 2020

Banke skupine CCB za namen določitve zneska iz naslova neplačila oziroma prekoračitve izvršujejo dnevno kompenzacijo neplačil oziroma prekoračitev kreditnih razmerij z drugimi kreditnimi razmerji, ki so bila odobrena istemu kreditojemalcu.

 

Nova pravila

Nova pravila ne omogočajo kompenzacije. Banke skupine CCB (vključno s storitvenimi podjetji, ki npr. nudijo lizinge ali potrošniške kredite) morajo razvrstiti stranko med neplačnike tudi v primeru, da ima kreditojemalec druga kreditna razmerja in je plačilno sposoben.

Do decembra 2020

Kreditojemalec izgubi status oslabljene zapadle ali prekoračene izpostavljenosti in postane ponovno redni plačnik, če poplača obveznosti iz naslova neplačila ali prekoračitve, starejše od 90 dni, ali če je razmerje med neplačilom oziroma prekoračitvijo in skupno kreditno izpostavljenostjo kreditojemalca do bank skupine nižje od praga pomembnosti (5 %).

 

Nova pravila

Kreditojemalec izgubi status oslabljene zapadle ali prekoračene izpostavljenosti in postane ponovno redni plačnik, če  morebitno neplačilo/prekoračitev kreditnega razmerja za vsaj 3 mesece ne preseže niti absolutnih niti relativnih pragov pomembnosti, določenih na ravni skupine.

Do decembra 2020

Ne obstajajo samodejni mehanizmi prenosa statusa neplačnika med kreditojemalci v primeru skupnih obveznosti (razmerja z več kot 1 kreditojemalcem) ali med delničarji, ki so neomejeno odgovorni za obveznosti nekega podjetja.

 

Nova pravila

V primeru skupnih kreditnih obveznosti (npr. skupna razmerja, pri katerih sta dva ali je več dolžnikov skupaj odgovornih za odplačilo) se status neplačnika enega od dolžnikov samodejno ne prenese na skupna razmerja. V primeru, da so vsi skupaj izpostavljeni dolžniki razvrščeni med neplačnike, se skupna obveznost samodejno šteje kot neplačilo; na podoben način, če je skupna obveznost razvrščena med neplačila, se med neplačila razvrstijo tudi druge obveznosti posameznih dolžnikov, če izpostavljenost iz naslova skupnega razmerja predstavlja pomemben delež vseh izpostavljenosti posameznega kreditojemalca.

V primeru podjetja, ki je razvrščeno med neplačnike, pride do prenosa statusa neplačnika na delničarje, če so le ti neomejeno odgovorni za obveznosti podjetja.

 

Do decembra 2020

Restrukturiranje kredita zaradi finančnih težav kreditojemalca (tako imenovana "forbearance") ne privede do avtomatske razvrstitve med neplačnike.

 

Nova pravila

Restrukturiranje kredita zaradi finančnih težav kreditojemalca (tako imenovana "forbearance") privede do obvezne razvrstitve med neplačnike, če skupina utrpi več kot 1-odstotno izgubo.

KAKO SE PRIPRAVIM NA UVEDBO NOVIH PRAVIL?

Bodite redni plačniki in se izogibajte zamudam pri poplačilu obstoječih posojilih, ne glede na znesek

Redno preverjajte stanje na tekočih računih in kreditnih karticah: v primeru težav se obrnite na svojega osebnega svetovalca ali poslovalnico, da skupaj preučite možne rešitve

Redno preverjajte stanje skupnih razmerij - tudi tistih, ki jih osebno ne upravljate

REGULATIVNI OKVIR

 

 • Uredba Evropske unije z dne 26. junija 2013 - št. 575 - čl. 178
  • uvaja posebne določbe o neplačilu kreditnih obveznosti
 • Delegirana uredba Evropske unije št. 171 z dne 19. oktobra 2017
  • opredeljuje merila za določanje praga pomembnosti, ki ga morajo upoštevati nadzorni organi
 • Priporočilo Evropske komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003
  • opredeljuje mala in srednje velika podjetja
 • Smernice EBA/GL/2016/07
  • Smernice EBA o uporabi opredelitve neplačila v skladu s 178. členom Uredbe (EU) št. 575/2013.
documenti societari 2

Naši osebni svetovalci so vam na voljo, da vam pojasnijo novo regulativo in opredelijo rešitve

Naši osebni svetovalci so vam na voljo, da vam pojasnijo novo regulativo in opredelijo rešitve