Cassa Centrale Banca: občni zbor potrdil računovodske izkaze za leto 2022, ki je bilo v znamenju rasti in trajnosti

DNF 2023
Novo |  Prebivalstvo |  Podjetja |  Člani |  Prostor | 
  • čisti dobiček skupine 562 milijonov evrov, +70 %
  • kazalniki premoženjske ustreznosti uvrščajo CCB na sam vrh nacionalnega bančnega sistema: količnik CET1 znaša 22,8 %
  • kot posledica 3,6-odstotne letne rasti so krediti strankam, v prvi vrsti gospodinjstvom ter malim in srednje velikim podjetjem, presegli 50 milijard evrov
  • konsolidirani nefinančni izkazi potrjujejo, da je skupina stopila na pot trajnosti z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in večjo rabo električne energije iz obnovljivih virov

 

Občni zbor članov družbe Cassa Centrale Banca se je sestal v Bologni, da bi potrdil ločene računovodske izkaze in predstavil konsolidirane računovodske izkaze in konsolidirane nefinančne izkaze na dan 31. decembra 2022.

 

Poslovno leto 2022 se je zaključilo s konsolidiranim čistim dobičkom v višini 562 milijonov evrov, kar je 70 % več kot leto poprej, kot posledica izrazite organske rasti, ki so jo zabeležili banke (vsaka na svojem območju teritorialne pristojnosti) in storitvena podjetja, aktivna v sklopu skupine.

 

Rezultat je bil dosežen ob istočasnem povišanju pokritosti slabih posojil na 81,8 % (konec leta 2021 je bilo 73,6 %), kar je privedlo delež neto slabih kreditov na 0,9 %, s čimer se skupina po kakovosti sredstev uvršča med najuspešnejše italijanske banke.

 

Poslovanje je zaznamoval porast posredniške dejavnosti: bruto krediti strankam so presegli 50 milijard evrov (+3,6 % na letni ravni), neposredne vloge so dosegle 67 milijard evrov (+3,2 %), posredne vloge pa 36 milijard evrov (+2,2 %).

 

Znatno rast beležijo tudi v segmentu trajnostnih investicijskih produktov, tako pri vzajemnih skladih NEF kot pri upravljanju premoženja; upravljana sredstva znašajo skoraj 9 milijard evrov.

 

“Doslej smo opravili veliko dela,“ poudarja izvršni direktor družbe Cassa Centrale Banca Sandro Bolognesi. “Prav na nenehno rastočih rezultatih in na premoženjski solidnosti slonijo naša pričakovanja za uresničitev pomembnih strateških ciljev, ki smo si jih zadali za nadaljnjo rast. Verjamemo, da nam bo delo, opravljeno s priduženimi bankami in hčerinskimi podjetji, omogočilo usmeriti naš razvoj v smeri večje zavezanosti okoljski in družbeni trajnosti za naše člane – družine in podjetja – ter okrepiti sodelovanje, ki je vodilno načelo naše skupine.“

V zvezi s tem so bili med skupščino delničarjev predstavljeni konsolidirani nefinančni izkazi, ki za leto 2022 potrjujejo odgovornost skupine do deležnikov v skladu z okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi vidiki (Environment, Social, Governance – ESG).

Med omenjenimi vidiki po pomembnosti izstopajo: pozornost do skupnosti s podporo pridruženih bank v obliki več kot 20.000 projektov za skupaj 34,9 milijona evrov donacij, sponzorstev in dobrodelnih akcij; vključevanje in ovrednotenje ljudi, ki so zaposleni v skupini, z zaposlitvijo 855 novih sodelavcev tekom leta (od tega 45 % jih je mlajših od 30 let) tudi po zaslugi dogovorov, sklenjenih z vodilnimi italijanskimi univerzami za vstop mladih diplomantov v svet dela; preko 600.000 ur usposabljanja zaposlenih.

Zavest o spoštovanju naravnih virov se je utrdila med vsemi pripadniki skupine, izboljšuje pa se tudi pri nabavi električne energije iz obnovljivih virov, ki znaša skoraj 87 % celotne porabe. Neposredne emisije CO2 skupine so upadle že četrto leto zapored, indeks ogljične intenzivnosti pa je upadel na 0,981.

Dodatna razširitev digitalnega podpisa nam je omogočilo, da se izognemo tiskanju 6,75 milijona papirnatih dokumentov, več kot 1,1 milijona komitentov pa z uporabo internetnega bančništva prejema dokumente izključno v elektronski obliki.

“Značaj nacionalne zadružne bančne skupine nam nalaga veliko odgovornost do naših članov, teh je več kot 464 tisoč, in do skoraj 2,5 milijona strank,“ zaupa predsednik družbe Cassa Centrale Banca Giorgio Fracalossi. “Soočamo se z ekološko tranzicijo, ki je za nas izjemna priložnost za ovrednotenje lokalne skupnosti, in se želimo tudi z okoljskega vidika konkretno zavezati prostoru, v katerem poslujemo. Že 140 let smo zvesti vrednotam zadružnega bančništva in se vsak dan z našimi 68 bankami, prisotnimi v 1.063 občinah po vsej Italiji, trudimo biti blizu ljudem ter predstavljati trdno in verodostojno oporno točko.“

 

[1] Scope 1 in scope 2 – emisije tCO2e na zaposlenca po metodi market based

Pišite nam za več informacij!

Upravljavec osebnih podatkov vas obvešča, da bodo vaši osebni podatki obdelani izključno za upravljanje vaše zahteve in samo za podatke, ki ste jih ob tej priložnosti posredovali.

Pravna podlaga obdelave je potreba po izpolnitvi vaše zahteve v skladu s črko b) 1. odstavka 6. člena splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov GDPR, zato predhodno soglasje k obdelavi ni potrebno.

Podatki, zbrani s tem namenom, bodo obdelani samo za čas, potreben za izpolnitev vaše zahteve ali kakršnih koli zakonskih obveznosti.

 

Upravljavec vas, preden zaupate svoje osebne podatke, poziva, da si ogledate celovito izjavo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679 in dostopno na naslednji povezavi.

Izberite možnost