Občni zbor

Občni zbor 2023

Najpomembnejši trenutek v življenju banke

Drage članice, cenjeni člani!

 

Občni zbor je priložnost za vpogled v dejavnost banke, dosežene rezultate in cilje, ki jih želimo uresničiti. Med skupščino izvolimo organe družbe in odobrimo računovodske izkaze ter z njimi povezano razporeditev dobička. Vsi člani se lahko udeležijo občnega zbora in glasujejo v skladu z načelom ena glava, en glas.

 

V skladu s členom 26 veljavnega pravilnika o rednem in izrednem občnem zboru objavljamo obvestilo o sklicu izrednega in rednega občnega zbora 2023.

 

Za dodatne informacije si lahko preberete Statut in Pravilnik občnega zbora, objavljena na tej strani.

OBVESTILO O SKLICU

IZREDNEGA IN REDNEGA OBČNEGA ZBORA

 

Sklican je izredni in redni občni zbor članov, ki bo 30. 4. 2023 ob 12. uri na sedežu družbe v prvem sklicu in 14. 5. 2023 ob 10. uri v kinematografu Kinemax v Tržiču, ul. Grado 54/D, v drugem sklicu za obravnavo naslednjega dnevnega reda:

 

IZREDNI DEL

 

 1. Preklic pooblastila upravnega odbora, dodeljenega s sklepom občnega zbora z dne 18. 11. 2018, hkratna pooblastitev istega upravnega organa družbe v smislu čl. 2443 civilnega zakonika, da izvede povišanje kapitala družbe z vložki prek izdaje dokapitalizacijskih deležev v smislu čl. 150-ter zakona o bančništvu, z morebitnim doplačilom in po potrebi tudi z izključitvijo opcijske pravice deležnikov v smislu alinej 4 in 5 čl. 2441 civilnega zakonika, in posledična sprememba statuta – s tem povezani in iz tega izhajajoči sklepi.

 

REDNI DEL

 

 1. Predstavitev in odobritev računovodskih izkazov na dan 31. decembra 2022: razporeditev čistega dobička poslovnega leta;
 2. Korporativno upravljanje: poročanje občnemu zboru o izsledkih postopka samoevalvacije organov družbe;
 3. Odobritev politike plačevanja in stimuliranja, vključno z merili za določanje plačila v primeru predčasne prekinitve delovnega razmerja ali predčasnega prenehanja mandata. Poročanje občnemu zboru o izvajanju politik za leto 2022;
 4. Določitev najvišje izpostavljenosti, ki jo lahko družba prevzame do članov in strank v skladu s členom 32.1 statuta družbe in z bonitetno regulativo za velike izpostavljenosti;
 5. Sporazumno prenehanje pogodbe o reviziji računovodskih izkazov, sklenjene z družbo KPMG S.p.A., in imenovanje družbe Deloitte & Touche S.p.A. za poslovne dobe 2023–2031; določitev honorarja revizorja na podlagi utemeljenega predloga nadzornega odbora;
 6. Določitev honorarjev in povračila stroškov za člane upravnega odbora, neodvisnega člana upravnega odbora in člane nadzornega odbora;
 7. Sklenitev zavarovanja civilne odgovornosti in zavarovanja za primer nezgode pri delu (in v prostem času) za člane upravnega in nadzornega odbora;
 8. Statutarna omejitev števila zaporednih mandatov – klavzula o izničenju;
 9. Volitve članov upravnega odbora po predhodni določitvi števila članov le-tega;
 10. Volitve predsednika in ostalih članov nadzornega odbora – rednih in namestnih;
 11. Volitve članov razsodišča: imenovanje 2 razsodnikov in 2 nadomestnih razsodnikov v skladu s čl. 49 statuta.

 

V skladu z določbami člena 27.1 statuta se lahko udeležijo občnega zbora in imajo volilno pravico vsi člani zadružniki, ki so vpisani v članski knjigi vsaj devetdeset (90) dni, člani družbeniki pa od trenutka pridobitve statusa člana.

Za namen izračuna kvoruma za sklepčnost je s členom 29.1 statuta določeno, da sta v prvem sklicu redni in izredni občni zbor sklepčna, če se ju udeleži vsaj tretjina vseh članov, v drugem sklicanju pa je redni občni zbor sklepčen ne glede na število prisotnih članov, izredni pa je sklepčen, če je prisotna vsaj desetina vseh članov.

Vsak član ima pravico do enega glasu ne glede na število deležev, vpisanih na njegovo ime.

Člana, ki se ne more udeležiti občnega zbora, lahko na podlagi pisne poverilnice, izpolnjene v skladu z zakonom in statutom, zastopa druga včlanjena fizična oseba.

V skladu s čl. 27.3. statuta lahko člana na podlagi pisne poverilnice zastopa druga včlanjena fizična oseba, ki ni član uprave, nadzornik ali uslužbenec družbe. Poverilnica mora navajati ime pooblaščenca, podpis pooblastitelja pa mora overoviti predsednik družbe ali notar. Pooblaščenčev podpis lahko overovijo tudi člani upravnega odbora ali uslužbenci družbe, ki so prejeli izrecno pooblastilo upravnega odbora družbe.

Vsak član lahko prejme največ tri pooblastila. Za overitev pooblastil za zastopanje se lahko člani zglasijo v uradih in poslovalnicah banke med poslovnim časom.

Prosimo, upoštevajte, da v skladu s 35. posodobitvijo okrožnice Banke Italije št. 285/2013 o zastopanosti spolov, v kolikor ob koncu glasovanja sestava organov družbe ne bo v skladu z zgoraj navedeno regulativo, bomo izključili toliko izvoljenih kandidatov, kot je to zahtevano, in jih nadomestili s kandidati, ki pripadajo manj zastopanemu spolu, po vrstnem redu, določenem na podlagi izida glasovanja.

Dokumentacija, ki jo zahteva veljavna zakonodaja, bo od petnajstega dne pred občnim zborom članom na razpolago na sedežu in v poslovalnicah družbe.

Ista dokumentacija bo objavljena tudi v uporabniškem območju za člane, dosegljivem iz namenskega polja na tej strani.

V kolikor član že ima uporabniško ime in geslo za prijavo v uporabniško območje, ker se je udeležil prejšnjih občnih zborov, ni potrebno, da zahteva novih uporabniških podatkov. Člani, ki še nimajo uporabniškega imena in gesla, ju lahko zahtevajo v svojih poslovalnicah.

 

Ob robu občnega zbora bo slavnostna podelitev štipendij ZKB za šolsko/študijsko leto 2021/2022. Brezplačen avtobusni prevoz na prizorišče in nazaj z Opčin in iz Sovodenj ob Soči. Rezervacije v uradu za člane, tel. 040.2149278 ali e-mail clanisoci@zkb.it.

 

 

Člani

Uporabniško območje za člane

Člani

Uporabniško območje za člane

Uporabniško območje je prostor, namenjen članom, v katerem lahko vpogledamo v dokumentacijo za občni zbor 2023. Proučite poročila in gradivo, dostopno v skladu s členom 26 našega statuta.

Naložljivi dokumenti

Pišite nam za več informacij!

Upravljavec osebnih podatkov vas obvešča, da bodo vaši osebni podatki obdelani izključno za upravljanje vaše zahteve in samo za podatke, ki ste jih ob tej priložnosti posredovali.

Pravna podlaga obdelave je potreba po izpolnitvi vaše zahteve v skladu s črko b) 1. odstavka 6. člena splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov GDPR, zato predhodno soglasje k obdelavi ni potrebno.

Podatki, zbrani s tem namenom, bodo obdelani samo za čas, potreben za izpolnitev vaše zahteve ali kakršnih koli zakonskih obveznosti.

 

Upravljavec vas, preden zaupate svoje osebne podatke, poziva, da si ogledate celovito izjavo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679 in dostopno na naslednji povezavi.