Skupina Cassa Centrale je predstavila konsolidirane nefinančne informacije za leto 2020

Rezultati skupine v smislu pozornosti do okolja, zavezanosti lokalni skupnosti in prostoru ter družbenega učinka se še naprej izboljšujejo:
  • delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov, je porasel na 75 % (leta 2019 je isti podatek znašal 64 %). Emisije CO2 so upadle za 27 odstotkov.
  • skupina je potrdila svoj družbeni učinek: namenila je več kot 26 milijonov EUR preko 14 tisoč projektom, realiziranim leta 2020 za podporo društvom, združenjem, bolnišnicam in drugim organizacijam, ki so sodelovale v boju proti pandemiji.
  • skupina je ovrednotila potencial svojih sodelavcev s programi usposabljanja za več kot 473.000 ur.

Novo |  Prebivalstvo |  Podjetja |  Člani |  Prostor | 

Skupina Cassa Centrale je predstavila konsolidirani nefinančni izkaz (t. i. documento non finanziario) za leto 2020, tj. poročilo o trajnosti, ki preučuje socialne, okoljske in upravne vidike, upravljanje osebja, politike skupine na področju enakosti spolov in zavezanosti v boju proti korupciji in spodbujanju spoštovanja človekovih pravic.

 

Okolje

 

V nefinančnem poročilu za leto 2020 se v povezavi z varstvom okolja omenjajo neposredne trajnostne pobude, kot je povečanje deleža električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov, ki po novem znaša 75 % vse porabljene energije (leta 2019 je bilo 64 %), in zmanjšanje emisij CO2 za 27 % v primerjavi s prejšnjim letom.

 

Več kot 1,6 milijona strank uporablja platformo za elektronsko bančništvo Inbank in prejema dokumentacijo samo v elektronski obliki: leta 2020 smo se z Inbankom izognili tiskanju več kot 79 milijonov listov papirja in izpustu več kot 3.000 ton ogljikovega dioksida.

 

Naklonjenost vidiku trajnosti se kaže tudi pri finančnem poslovanju. Obseg naložb v 4 etične sektorje sklada NEF, ki vlaga v sektor ESG (Environmental, Social and Governance), je presegel milijardo EUR oziroma 20 % vseh upravljanih sredstev.

 

Skupnost

 

Vrednost donatorskih prispevkov, ki jih je leta 2020 izplačala skupina Cassa Centrale, je presegla 26 milijonov EUR, kar je v skladu s prejšnjim letom, vendar so bila v preteklem letu sredstva namenjena manjšemu številu projektov (14 tisoč, za primerjavo jih je leta 2019 bilo skoraj 23 tisoč) kot posledica ukinitve mnogih projektov zaradi epidemije bolezni Covid in posledične koncentracije donacij.

 

Več kot 9 tisoč donatorskih prispevkov je šlo za nujno pomoč prostovoljnim organizacijam/združenjem/bolnišnicam in drugim zavodom, ki sodelujejo v boju proti pandemiji.

 

Zadružne banke razvrstijo vsaj 70 % dobička v rezervo oziroma nedeljivo premoženje, s čimer financirajo razvoj in realno gospodarstvo, 3 % dobička pa namenjajo vzajemnim skladom za promocijo in razvoj zadružništva (leta 2020 so le-tem namenili 7,4 milijona EUR).

 

Po načelu pretežnega poslovanja se več kot 50 % tvegane aktive prevzame do 450 tisoč članov zadrug, vsaj 95 % kreditov pa se dodeli na območju ozemeljske pristojnosti vsake banke: na ta način realiziramo krožno gospodarstvo na ozemljih, na katerih so zadružne banke prisotne.

 

Sodelavci

 

Skupina skrbi za svoje sodelavce v prepričanju, da je ustvarjanje zdravega delovnega okolja, ki temelji na posluhu in dialogu, temeljnega pomena za odgovorno upravljanje vsakega podjetja. Od več kot 11.000 zaposlenih v skupini Cassa Centrale, jih 41 % pripada ženskemu spolu. Potencial sodelavcev je bil izkoriščen tudi z izvajanjem programov usposabljanja za več kot 473 tisoč ur. Skrb za delovno okolje in nenehna komunikacija ter preventivni ukrepi so prispevali k preprečevanju nezgod in okužb, ki se niso širile znotraj družb v skupini.

 

S spletne strani Cassa Centrale lahko prenesete poročilo v pdf formatu ali vpogledate v posamezna poglavja. V poročilu so v sintetični obliki predstavljeni gospodarski, socialni in okoljski vidiki ter glavni kazalniki uspešnosti in cilji na področjih ESG, na katere se bo v prihodnjih letih osredotočila skupina Cassa Centrale.