Pritožbeni postopek

Pritožbeni postopek

Reklamacije v zvezi z razmerji, sklejenimi z družbo ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Soc. Coop., sprejemamo v pisni obliki. Pošljete nam jih lahko na naslednje načine:

  • pošta,
  • elektronska pošta,
  • certificirana elektronska pošta PEC,

 

Reklamacijo naslovite na:

Služba za upravljanje s tveganji in skladnost poslovanja

ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Soc. Coop.

Ul. del Ricreatorio, 2

34151 Opčine (TS)

E-pošta: info@zkb.it

Certificirana elektronska pošta (PEC): mail@pec.bcccarso.it

 

Skladno z nadzorno regulativo je od 1. oktobra 2020 rok za odgovor Banke na pritožbe strank v zvezi z bančnimi in finančnimi storitvami povišan s 30 na 60 dni. Za plačilne storitve (npr. tekoči računi, debetne in predplačniške kartice, internetno bančništvo itn.) odzivni rok znaša največ 15 delovnih dni od prejema reklamacije. V zvezi s tovrstnimi pritožbami naznanjamo, da bo banka, če zaradi izjemnih razlogov ne bo mogla odgovoriti v 15 delovnih dneh, stranki poslala začasen odgovor, v katerem bo jasno navedla razloge za zamudo in določila rok, v katerem bo stranka prejela dokončni odgovor in ki v nobenem primeru ne bo daljši od 35 delovnih dni. Pogoji za obravnavanje pritožb v zvezi z investicijskimi storitvami (60 dni) in zavarovalnimi storitvami (45 dni) ostajajo nespremenjeni.

 

Reklamacije v zvezi z bančnimi in finančnimi produkti in storitvami

Če stranka ni zadovoljna ali ni prejela odgovora v predvidenem roku, lahko pred prijavo sodnim oblastem:

  • vloži priziv na Bančno-finančno arbitražno razsodišče (Arbitro Bancario Finanziario, ABF). Več informacij na spletni strani www.arbitrobancariofinanziario.it, v poslovalnicah Banke Italije ali v naši Banki;
  • sproži postopek pri Bančno-finančnem mediatorju (Conciliatore BancarioFinanziario). Če pride do spora z Banko, lahko stranka sproži arbitražno proceduro za namen mediacije med strankama. Namen postopka je sporazumna rešitev spora z Banko na podlagi mnenja samostojnega mediatorja. Zahtevek pošljite Bančno-finančnemu mediatorju (slednji je vpisan v register mediatorjev Ministrstva za Pravosodje), glej spletno stran www.conciliatorebancario.it.

Stranka lahko prijavi zadevo sodnim oblastem le po prizivu na Bančno-finančno arbitražno razsodišče ali po arbitražni proceduri za namen mediacije med strankama Bančno-finančnega mediatorja, sicer je priziv pravno neosnovan.

Stranka in Banka se lahko tudi po prekinitvi pogodbe sporazumeta o obravnavi postopka pri drugem mediatorju, kateri pa mora biti vpisan v register mediatorjev Ministrstva za Pravosodje.

 

Reklamacije v zvezi z naložbenimi storitvami in produkti

Nacionalna komisija za kotirane družbe in borzno posredovanje CONSOB je ustanovila Arbitražno razsodišče za finančne spore ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie), ki nadomešča dosedanjo Zbornico za izvensodno poravnavo in arbitražne postopke. Razsodišče obravnava spore do zneska 500.000 EUR, ki se nanašajo na kršitev obveznosti iz naslova obveznih razkritij, skrbnosti, poštenosti in transparentnosti poslovanja, ki jih morajo posredniki spoštovati v odnosu do vlagateljev in pri izvrševanju investicijskih storitev in upravljanju premoženja.

Odpoved pravici do pritožbe pri razsodišču ACF ni mogoča, investitor pa jo sme uveljaviti v katerem koli trenutku, ne glede na obstoj pogodbenih klavzul o predaji procedure reševanja kateremu drugemu organu alternativnega reševanja sporov.

Kot posledica ustanovitve razsodišča ACF:

  • od 9. januarja 2017 dosedanji bančni varuh ne sprejema več pritožb in bo obravnaval samo tiste, prejete do dneva prej. Ko bo zaključil vse postopke, bo bančni varuh prenehal obstajati;
  • Arbitražno razsodišče za finančne spore ACF je dejavno od 9. januarja 2017. Od tega datuma dalje se lahko pritožbe predložijo samo novemu organu.

Za vse dodatne informacije obiščite spletno stran Arbitražnega razsodišča za finančne spore ACF.

 

Reklamacije v zvezi z zavarovalnimi produkti in storitvami

Komitent lahko Banki predloži pisno reklamacijo v zvezi s kršitvijo obveznosti posrednikov do skleniteljev zavarovanj (glej seznam v Prilogi 7a Pravilnika ISVAP št. 5/2006, ki je na voljo v vseh poslovalnicah) preko priporočene pisemske pošiljke s povratnico ali preko elektronske pošte na naslov:

 

Služba za upravljanje s tveganji in skladnost poslovanja

ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Soc. Coop.

Ul. del Ricreatorio, 2 - 34151 Opčine (TS);

e-pošta: info@zkb.it

certificirana e-pošta (PEC): mail@pec.bcccarso.it

 

Če se pritožba nanaša na značilnosti zavarovalnega produkta (npr. vračilo premije, nepošiljanje obvestil, izračun donosa), lahko komitent pošlje pritožbo neposredno zavarovalnici preko priporočene pisemske pošiljke s povratnico ali preko elektronske pošte na naslove, navedene v pogodbi o zavarovanju (poštni naslov in e-naslov zavarovalnice).

Služba za upravljanje z reklamacijami Zadružne kraške banke bo odgovorila v roku 45 dni od trenutka prejema pritožbe. Nemudoma bo poslala zavarovalni družbi pridobljeno reklamacijo v zvezi z ravnanjem taiste družbe in bo o tem obvestila vlagatelja.

Če komitent ni zadovoljen ali ni pridobil odgovora v roku 45 dni, lahko pošlje pisno pritožbo Službi nadzora nad posredniki Organa za nadzor nad zavarovalnimi družbami IVASS (IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma), in tej priloži pisno reklamacijo, predloženo posredniku ali nadrejeni zavarovalni družbi. Za dodatne informacije o postopku predložitve pritožb organu IVASS obiščite stran https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf.

Komitent lahko vsekakor predloži pritožbo pravosodnim organom in drugim organom reševanja sporov, določenim z Zakonom in raznimi sporazumi.

Komitenti se lahko obrnejo na:

  • Bančno-finančno arbitražno razsodišče ABF za reklamacije v zvezi s kršitvijo obveznosti posrednikov do skleniteljev zavarovanj;
  • Arbitražno razsodišče za finančne spore ACF za kršitev obveznosti iz naslova obveznih razkritij, skrbnosti in transparentnosti poslovanja v okviru pogodb o zavarovalnih produktih 3. in 4. reda v skladu z zakonskim odlokom št. 209/2005.

Za vse dodatne informacije o postopku reševanja sporov s posredovanjem Bančno-finančnega arbitražnega razsodišča ABF in Arbitražnega razsodišča za finančne spore ACF obiščite stran www.arbitrobancariofinanziario.it oziroma stran www.acf.consob.it.

Poleg pritožbe Bančno-finančnemu arbitražnemu razsodišču lahko komitent, ne glede na predložitev reklamacije, samostojno ali skupaj z Banko aktivira postopek mediacije, namenjen reševanju spora. Postopek sporazumnega reševanja spora vodi Bančno-finančni mediator – Združenje za reševanje bančnih, finančnih in pravnih sporov (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie) – ADR (http://www.conciliatorebancario.it/).

Komitent se lahko obrne tudi na Arbitražno razsodišče za finančne spore ACF, dejavno v sklopu Nacionalne komisije za kotirane družbe in borzno posredovanje CONSOB, kamor lahko pošlje pritožbe v zvezi z obveznimi razkritji, skrbnostjo in transparentnostjo poslovanja v okviru pogodb o zavarovalnih produktih 3. in 4. reda v skladu z zakonskim odlokom št. 209/2005.

Če želi komitent predložiti pritožbo pravosodnim organom, mora predhodno sprožiti postopek sporazumnega reševanja pri zgoraj omenjenem Bančno-finančnem mediatorju CBF, sprožiti postopek pri Bančno-finančnem arbitražnem razsodišču ABF in Arbitražnem razsodišču za finančne spore ACF ali pri katerem drugem mediatorju, vpisanem v register, ki ga vodi pristojno Ministrstvo, sicer je pritožba neveljavna. Mediacija poteka pri geografsko pristojnem organu, ki je prejel prvo pritožbo, ob prisotnosti odvetnika.

Stranki v postopku lahko sporazumno izbereta mediatorja, ki ni Bančno-finančni mediator, a le pod pogojem, da je ta vpisan v register, ki ga vodi pristojno Ministrstvo.