Pritožbeni postopek

Pritožbeni postopek

V primeru spora z banko lahko stranka vloži pisno reklamacijo, ki jo vroči pri okencu in za katero bo prejela potrdilo o vročitvi, ali pa pošlje reklamacijo s priporočenim pismom s povratnico, e-pošto ali overjeno e-pošto na naslov:

 

Služba za upravljanje s tveganji in skladnost poslovanja

ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Soc. Coop.

Ul. del Ricreatorio, 2

34151 Opčine (TS)

E-pošta: info@zkb.it

Certificirana elektronska pošta (PEC): mail@pec.bcccarso.it

 

 

Na izrecno zahtevo stranke oziroma v trenutku, ko potrdi prejem reklamacije, je Banka dolžna sporočiti stranki način obravnave reklamacije.

 

Banka Italije je 12. avgusta 2020 izdala nove določbe o sistemih izvensodne poravnave sporov, povezanih v bančnim in finančnim poslovanjem in storitvami, s katerimi je spremenila maksimalni odzivni čas posrednikov na pritožbe strank.

Iz tega sledi, da mora banka skladno z določbami nadzornega organa od 1. oktobra 2020 dalje odgovoriti:

 • v 15 delovnih dneh od prejema, če se reklamacija nanaša na plačilne storitve (npr. predplačniške kartice, debetne kartice, kreditne kartice itd.). Če banka zaradi izjemnih razlogov ne more odgovoriti v 15 delovnih dneh, mora stranki poslati začasen odgovor, v katerem so jasno navedeni razlogi za zamudo in je določen rok, v katerem bo stranka prejela dokončen odgovor in ki v nobenem primeru ne sme biti daljši od 35 delovnih dni.
 • v 45 dneh po prejemu, če se reklamacija nanaša na zavarovalne produkte, ki jih je banka sklenila kot zavarovalni posrednik;
 • v 60 dneh od prejema, če se reklamacija nanaša na bančne in finančne produkte in storitve (npr. tekoči računi, stanovanjski krediti, potrošniški krediti ...);
 • v 60 dneh od prejema, če se pritožba nanaša na investicijske storitve.

 

Če stranka ni zadovoljna ali ni prejela odgovora v predvidenem roku, lahko pred prijavo sodnim oblastem v skladu s 1. odstavkom čl. 5 Z.U. 28/2010 sproži postopek izvensodne poravnave pred eno od naslednjih ustanov:

 • REKLAMACIJE V ZVEZI Z BANČNIMI IN FINANČNIMI PRODUKTI IN STORITVAMI:
  • Bančno-finančno arbitražno razsodišče (Arbitro Bancario Finanziario, ABF). Več informacij na spletni strani www.arbitrobancariofinanziario.it, kjer so navedeni naslovi in telefonske številke lokalnih izpostav zavoda, v poslovalnicah Banke Italije ali v naši Banki. Odločitev razsodišča ne onemogoča predlagatelju, da sproži sodni postopek;
  • Organu za reševanje bančnih sporov, ustanovljenem pri Bančno-finančnem mediatorju (Conciliatore BancarioFinanziario), tj. združenju za reševanje bančnih, finančnih in poslovnih sporov, pri katerem bo potekalo reševanje spora s pomočjo neodvisnega mediatorja. Zahtevek pošljite Bančno-finančnemu mediatorju (slednji je vpisan v register mediatorjev Ministrstva za Pravosodje), Rim, ul. delle Botteghe Oscure, 54, tel. št. 06.674821, glej spletno stran www.conciliatorebancario.it;
  • drugi organi, ustanovljeni s tem namenom in registrirani pri Ministrstvu za Pravosodje.

 

 • REKLAMACIJE V ZVEZI Z NALOŽBENIMI STORITVAMI IN PRODUKTI:
  • Bančno-finančno arbitražno razsodišče (Arbitro Bancario Finanziario, ABF) za spore v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti banke glede informacij, korektnosti in transparentnega poslovanja z vlagatelji: i) do 500.000 EUR, če se pritožba nanaša na zahtevo za povračilo; ii) brez omejitev zneska v vseh drugih primerih. Razsodišče ACF ne obravnava škode, ki ni posredna ali neposredna posledica kršitve navedenih obveznosti s strani posrednika, in nefinančne škode. Več informacij na spletni strani www.arbitrobancariofinanziario.it;
  • Organu za reševanje bančnih sporov, ustanovljenem pri Bančno-finančnem mediatorju (Conciliatore BancarioFinanziario), tj. združenju za reševanje bančnih, finančnih in poslovnih sporov, samostojno ali skupaj z banko, tudi brez predhodne reklamacije, za aktivacijo procedure izvensodnega reševanja spora. Za več informacij glej spletno stran www.conciliatorebancario.it. Možnost poseganja po rednem sodnem organu ostaja veljavna v primeru, da se arbitraža zaključi brez dogovora;
  • drugi organi, ustanovljeni s tem namenom in registrirani pri Ministrstvu za Pravosodje.

 

 • REKLAMACIJE V ZVEZI Z ZAVAROVALNIMI PRODUKTI, KI JIH PONUJA BANKA
  • Organ za nadzor nad zavarovalnimi družbami (IVASS). Več informacij o pritožbenem postopku je objavljenih na spletni strani Organa za nadzor nad zavarovalnimi družbami IVASS. Odločitev zavoda IVASS ne vpliva na možnost stranke, da predloži pritožbo rednemu sodnemu organu;
  • drugi organi, ustanovljeni s tem namenom in registrirani pri Ministrstvu za Pravosodje.

 

POMOŽNO GRADIVO:

 

POROČILA O UPRAVLJANJU PRITOŽB:

Naložljivi dokumenti