Pritožbeni postopek

Pritožbeni postopek

V primeru spora z banko lahko stranka vloži pisno pritožbo, ki jo vroči pri okencu in za katero bo prejela potrdilo o vročitvi, ali pa pošlje pritožbo s priporočenim pismom s povratnico, e-pošto ali overjeno e-pošto na naslov:

 

Služba za upravljanje s tveganji in skladnost poslovanja

ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Soc. Coop.

Ul. del Ricreatorio, 2

34151 Opčine (TS)

E-pošta: info@zkb.it

Certificirana elektronska pošta (PEC): mail@pec.bcccarso.it

 

 

Na izrecno zahtevo stranke oziroma v trenutku, ko potrdi prejem pritožbe, je Banka dolžna sporočiti stranki način obravnave pritožbe.

 

Banka Italije je 12. avgusta 2020 izdala nove določbe o sistemih izvensodne poravnave sporov, povezanih v bančnim in finančnim poslovanjem in storitvami, s katerimi je spremenila maksimalni odzivni čas posrednikov na pritožbe strank.

Iz tega sledi, da mora banka skladno z določbami nadzornega organa od 1. oktobra 2020 dalje odgovoriti:

 • v 15 delovnih dneh od prejema, če se pritožba nanaša na plačilne storitve (npr. predplačniške kartice, debetne kartice, kreditne kartice itd.). Če banka zaradi izjemnih razlogov ne more odgovoriti v 15 delovnih dneh, mora stranki poslati začasen odgovor, v katerem so jasno navedeni razlogi za zamudo in je določen rok, v katerem bo stranka prejela dokončen odgovor in ki v nobenem primeru ne sme biti daljši od 35 delovnih dni.
 • v 45 dneh po prejemu, če se pritožba nanaša na zavarovalne produkte, ki jih je banka sklenila kot zavarovalni posrednik;
 • v 60 dneh od prejema, če se pritožba nanaša na bančne in finančne produkte in storitve (npr. tekoči računi, stanovanjski krediti, potrošniški krediti ...);
 • v 60 dneh od prejema, če se pritožba nanaša na investicijske storitve.

 

Če stranka ni zadovoljna ali ni prejela odgovora v predvidenem roku, se lahko pred sprožitvijo sodnega postopka obrne še na enega od naslednjih subjektov:

 • PRITOŽBE V ZVEZI Z BANČNIMI IN FINANČNIMI PRODUKTI IN STORITVAMI:
  • Bančno-finančno arbitražno razsodišče (Arbitro Bancario Finanziario, ABF). Več informacij na spletni strani www.arbitrobancariofinanziario.it, kjer so navedeni naslovi in telefonske številke lokalnih izpostav zavoda, v poslovalnicah Banke Italije ali v naši Banki. Odločitev razsodišča ne onemogoča predlagatelju, da sproži sodni postopek;
  • Organu za reševanje bančnih sporov, ustanovljenem pri Bančno-finančnem mediatorju (Conciliatore BancarioFinanziario), tj. združenju za reševanje bančnih, finančnih in poslovnih sporov, pri katerem bo potekalo reševanje spora s pomočjo neodvisnega mediatorja. Zahtevek pošljite Bančno-finančnemu mediatorju (slednji je vpisan v register mediatorjev Ministrstva za Pravosodje), Rim, ul. delle Botteghe Oscure, 54, tel. št. 06.674821, glej spletno stran www.conciliatorebancario.it;
  • drugi organi, ustanovljeni s tem namenom in registrirani pri Ministrstvu za Pravosodje.

 

 • PRITOŽBE V ZVEZI Z NALOŽBENIMI STORITVAMI IN PRODUKTI:
  • Bančno-finančno arbitražno razsodišče (Arbitro Bancario Finanziario, ABF) za spore v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti banke glede informacij, korektnosti in transparentnega poslovanja z vlagatelji: i) do 500.000 EUR, če se pritožba nanaša na zahtevo za povračilo; ii) brez omejitev zneska v vseh drugih primerih. Razsodišče ACF ne obravnava škode, ki ni posredna ali neposredna posledica kršitve navedenih obveznosti s strani posrednika, in nefinančne škode. Več informacij na spletni strani www.arbitrobancariofinanziario.it;
  • Organu za reševanje bančnih sporov, ustanovljenem pri Bančno-finančnem mediatorju (Conciliatore BancarioFinanziario), tj. združenju za reševanje bančnih, finančnih in poslovnih sporov, samostojno ali skupaj z banko, tudi brez predhodne pritožbe, za aktivacijo procedure izvensodnega reševanja spora. Za več informacij glej spletno stran www.conciliatorebancario.it. Možnost poseganja po rednem sodnem organu ostaja veljavna v primeru, da se arbitražni postopek zaključi brez dogovora;
  • drugi organi, ustanovljeni s tem namenom in registrirani pri Ministrstvu za Pravosodje (glej spletno stran www.giustizia.it).

 

 • PRITOŽBE V ZVEZI Z ZAVAROVALNIMI PRODUKTI, KI JIH PONUJA BANKA
  • Inštitut za nadzor nad zavarovalnicami (IVASS). Če želite izvedeti, kako stopiti v stik z zavodom IVASS, obiščite spletno stran www.ivass.it. V nobenem primeru odločitev IVASS ne vpliva na možnost stranke, da sproži redni sodni postopek.
  • Nacionalna komisija za gospodarske družbe in borzo (Consob). Za pritožbe v zvezi s preverjanjem skladnosti z določbami Zakona o finančnem posredništvu in s tem povezanimi izvedbenimi pravili, ki urejajo pravilno sestavo dokumenta KID in trženje zavarovalnih naložbenih produktov (IBIPs) s strani oseb, pooblaščenih za trženje zavarovanj v skladu s čl. 1. člen, črka w-bis), Zakon o finančnem posredništvu (zakonska uredba št. 58 z dne 24. februarja 1998 – Zbirni zakon vseh določb o finančnem posredništvu), tj. oseb, vpisanih v seznam D registra RUI. Če želite izvedeti, kako stopiti v stik z zavodom CONSOB-om, obiščite spletno stran www.consob.it.
  • Nadzorna komisija za pokojninske sklade (COVIP) za pritožbe v zvezi z dodatnimi pokojninskimi zavarovanji (PIP in odprti pokojninski skladi): pišite zavodu COVIP – Nadzorna komisija za pokojninske sklade – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Rim. Če želite izvedeti, kako stopiti v stik z zavodom COVIP, obiščite spletno stran www.covip.it.
  • drugi organi, ustanovljeni s tem namenom in registrirani pri Ministrstvu za Pravosodje (na voljo na spletni strani www.giustizia.it).

Prosimo, upoštevajte, da je v skladu z odstavkom 1 bis čl. 5 zakonske uredbe 28/2010 izvedba postopka mediacije v zavarovalnih, bančnih in finančnih sporih predpogoj za predložitev sodne zahteve.

 

POMOŽNO GRADIVO:

 

POROČILA O UPRAVLJANJU PRITOŽB:

Naložljivi dokumenti