Skupina Cassa Centrale: skupščina je odobrila računovodske izkaze za leto 2020. Dobiček znaša 245 milijonov EUR (+ 8,8 %), količnik CET1 pa 21,46 %

Strateški načrt, ki je ciljal k avtonomni rasti skupine, bo v celoti uresničen.

Novo |  Prebivalstvo |  Podjetja |  Člani |  Prostor | 

Skupščina delničarjev družbe Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano se je sestala, da bi odobrila druge konsolidirane računovodske izkaze zadružne bančne skupine, ki jo sestavljajo matična družba Cassa Centrale, hčerinske družbe in 77 zadružnih bank, podeželskih hranilnic in hranilnic Raiffeisenkassen.

 

Podatki o premoženjskem položaju uvrščajo skupino na sam vrh nacionalnega bančnega sektorja in potrjujejo njeno sposobnost, da vse bolje opravlja svojo vlogo partnerja lokalnih skupnosti. Skupina se je več kot pozitivno odzvala na izredne razmere, ki so nastale zaradi epidemije bolezni Covid-19.

 

Čisti dobiček je porasel na 245 milijonov EUR (+8,8 % v primerjavi z 225 milijoni, zabeleženimi v letu 2019), solidnost skupine pa potrjuje porast količnika CET1, ki po novem znaša 21,46 % (za primerjavo je leta 2019 znašal 19,7 %).

 

Skupina je usmerila veliko energije v več kot 120 tisoč moratorijev v skupni vrednosti 14 milijard EUR in v nove kredite, odobrene podjetjem in družinam, ki so v letu 2020 znašali več kot 11 milijard EUR. Omeniti gre tudi 14.250 prispevkov iz naslova sponzorstva in donatorstva v skupnem znesku 26,2 milijona EUR, katerih prejemniki so pripadniki lokalne skupnosti: to je široko razširjena dejavnost, ki pričajo o tem, da je celotna skupina zavezana sodelovanju s skupnostjo.

 

Če vpogledamo v računovodske izkaze za leto 2020, ugotovimo, da sredstva znašajo 83,1 milijarde EUR. Skupne vloge so zabeležile izrazit porast (+11 %) v višini 91,6 milijarde EUR. Komponenta neposrednih vlog je na letni ravni porasla za 5,2 milijarde (+10 %), posredne vloge pa za 3,6 milijarde (+13 %), v prvi vrsti zaradi izrazitega porasta komponent upravljanja premoženja (+15 %) in varčevalno naložbenih zavarovanj (+19 %), ki sta ob koncu leta 2020 predstavljali 63 % vseh posrednih vlog.

 

Krediti strankam so porasli na 46,2 milijarde EUR (+5,4 %), kar je med drugim posledica 3,3 milijarde EUR kreditov z državno garancijo, odobrenih v okviru pomoči podjetjem, ki se spopadajo s posledicami pandemije. Delež nedonosnih izpostavljenosti je upadel in je decembra 2020 znašal 6,8 % (ob koncu leta 2019 je bilo 9,3 %). Iz tega sledi, da je danes s približno 65-odstotno pokritostjo nedonosnih izpostavljenosti skupina med najboljšimi v italijanskem bančnem sistemu.

 

Skupščina je preučila tudi razvojne usmeritve, opredeljene v naslednjem strateškem načrtu 2021–2024, ki bo v prihodnjih tednih predstavljen ECB-ju, Banki Italije in javnosti.