Nerevidirani rezultati poslovanja za leto 2020

Naraščajoče zaupanje strank se kaže v povišanju vsot in števila komitentov. Tudi v obdobju, ki ga zaznamujejo izredne zdravstvene razmere, se banka ni odrekla podpiranju skupnosti z moratoriji, novimi krediti in donatorstvom.

Novo |  Prebivalstvo |  Podjetja |  Člani |  Prostor | 

Upravni odbor ZKB Zadružne kraške banke Trst Gorica je odobril nerevidirane rezultate za leto 2020. Predstavljamo glavne podatke.

Skupne vloge so zabeležile izrazit porast (+7,90 %). Komponenta neposrednih vlog se je na letni ravni povečala za 5,90 %, instrumenti upravljanja premoženja in naložbena zavarovanja pa za 21 %. Porasli so tudi krediti strankam (+8,4 %). Posledično je porasel tudi obseg poslovanja za približno 80 milijonov EUR (+7,90 %) in dosegel 1,09 milijarde EUR.

Neprekinjena rast števila tekočih računov, zabeležena v zadnjih letih, se ni ustavila niti v letu 2020 (+468 za skupaj 18.120 kontokorentnih razmerij).

Dobiček pred obdavčitvijo znaša 1,045 milijona EUR, CET1 količnik (navadni lastniški temeljni kapital) pa 21,36 %, kar je v skladu s povprečjem naše bančne skupine, ki se ponaša z enim od najboljših rezultatov v nacionalnem bančnem sistemu. Porast prihodkov iz poslovanja v primerjavi z letom 2019 smo namenili oblikovanju večjih rezervacij za kreditno tveganje in oslabitev nedonosnih izpostavljenosti, katerih pokritost je v enem letu porasla s 50 % na 59 %. Tudi NPL ratio (delež slabih kreditov) se je dodatno izboljšal in zdaj znaša 7,1 %.

Tudi v letu 2020 smo v skladu z našim zadružnim in lokalističnim značajem realizirali mnoge projekte kot odgovor na potrebe naše skupnosti. Premoženjsko in gospodarsko rast smo dosegli v razmerah, v katerih smo odobrili 600 moratorijev in izdali 232 novih kreditov z jamstvom Centralnega jamstvenega sklada za MSP-je (v skupni vrednosti 8,16 milijona EUR). Temu gre dodati dodelitev 147 donatorskih prispevkov za podporo skupnosti v skupni višini 175.109 EUR, namenjenih predvsem športu, kulturi, skrbstvu in prostovoljstvu.

Računovodske izkaze odobrijo člani, zbrani na letnem občnem zboru, na katerem se seznanijo s poročilom o dejavnostih, rezultatih in zastavljenih ciljih. Da bi zmanjšali tveganja, povezana z izrednimi zdravstvenimi razmerami, bo tudi letos občni zbor potekal brez fizične udeležbe članov.